Inspekce a revize jeřábů a pracovních plošin - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vítejte na našich stránkách
Naší hlavní činností je provádění předepsaných kontrol technického stavu a provozu zdvihacích zařízení a školení obsluhy zdvihacích zařízení, dále pravidelné kontroly technického stavu vázacích prostředků.

Revizní činnost nad technickým stavem a provozem zdvihacích zařízení
Mezi kontrolní činnosti patří zejména revize, revizní zkoušky zdvihacích zařízení, inspekce jeřábů a kontroly nad provozem a technickým stavem vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení jako např.:

 • revize zdvihadel a pojízdných zdvihadel
 • revize a revizní zkoušky jeřábů
 • revizní zkoušky montážních vysokozdvižných pracovních plošin
 • revizní zkoušky závěsných lávek
 • revizní zkoušky montážních pracovních plošin, které slouží jako přídavná zařízení k vysokozdvižným motorových vozíkům
 • revizní zkoušky závěsných klecí pro přepravu osob pomocí jeřábů
 • revizní zkoušky regálových zakladačů
 • revize přenosných zvedáků
 • revize kladkostrojů pojízdných, stacionárních i přenosných
 • revize navijáků
 • revize vrátků
 • revize automobilových zvedáků
 • revize ramenových nosičů kontejnerů
 • revize pohyblivých ramp
 • revize manipulačních stolů
 • revize zdvihacích stolů
 • vyrovnávacích můstků
 • revize zvedacích čel osobních i nákladních automobilů
 • další zařízení, jako např. požární výsuvné přívěsné žebříky
  a revize a prohlídky vázacích a závěsných prostředků

Školení osob v oblasti zdvihacích zařízení


Výtah z některých zákonů
§101
(2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená  zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je  nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích  zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která  zastávají.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

§103
(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o  právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro  výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k  rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na  kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich  dodržování.


Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení,  dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje,  technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být
 • vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
 • vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům  a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních  podmínek,
 • pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.


(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je  prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo  není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly  zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.
(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném  místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní  předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah  a četnost následných kontrol jinak.
(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.


§ 1  Základní ustanovení
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje technické požadavky na
 • strojní zařízení,
 • vyměnitelná přídavná zařízení,
 • bezpečnostní součásti,
 • příslušenství pro zdvihání,
 • řetězy, lana a popruhy,
 • odnímatelná mechanická převodová zařízení,
 • neúplná strojní zařízení.


Revizní zkoušky jeřábů
Revizní zkoušky jeřábů
Revizní zkoušky automobilových zvedáků
Revize vysokozdvižných montážních pracovních plošin
Prohlídky závěsných proostředků
Školení obsluh pracovních plošin
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky