Školení obsluhy pracovních plošin - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Osvědčení (průkaz) k obsluze plošin
školení obsluhy pracovních plošin
Deník pracovní plošiny
Provozní deník plošiny
Třídy plošin
Rozdělení pracovních plošin do tříd
ČSN ISO 18878
Školení obsluhy zdvihacích pracovních plošin
Vyhláška 79/2013 Sb.
Četnost periodických lékařských prohlídek ibsluhy pracovních plošin
Provádíme základní i opakovaná školení obsluhy pracovních plošin
Kvalifikace obsluhy pracovní plošiny:
 • musí být kompetentní
 • osoba starší 18ti let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
 • zdravotně způsobilá s důrazem na zrak, sluch, reakce a k práci ve výškách
 • fyzicky schopna bezpečně ovládat pracovní plošinu
 • odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost
 • musí vlastnit oprávnění k obsluze pracovní plošiny dané třídy plošiny s uvedením typu
 • musí být seznámena s návodem k použití pro každý druh a typ plošiny, kterou má obsluhovat
 • musí být seznámena s riziky
 • musí být seznámena s místními provozními předpisy pracoviště, na kterém bude požadovanou práci vykonávat
 • její jméno, příjmení a číslo průkazu musí být uvedeno v Deníku plošiny pro každou plošinu, kterou je oprávněna obsluhovat
a další...

Základní školení pracovníků k obsluze pracovních plošin a závěsných lávek:
Podmínky pro uchazeče do kurzu základního školení:
 • musí být starší 18ti let
 • musí být zdravotně způsobilý v rozsahu "Národní soustavy povolání" zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • musí doložit záznam o praktickém zácviku
 • musí předložit přihlášku do kurzu obsluhy pracovní plošiny nebo závěsné lávky
Po ukončeném teoretickém školení a praktickém přezkoušení bude účastníkovi školení vystaven průkaz obsluhovatele pracovních plošin.

Osvědčení o schopnosti bezpečného ovládání obsluhovatele pracovních plošin (průkaz obsluhy) musí obsahovat následující:
 • číslo průkazu
 • příjmení a jméno držitele průkazu
 • datum narození obsluhovatele plošiny
 • podpis držitele průkazu
 • datum vystavení a podpis a razítko vystavitele
 • uvedení třídy, skupiny a typu plošiny, pro který je průkaz vystaven, vč. data vystavení, razítko a podpis vystavitele,
 • v případě rozšíření průkazu na jinou třídu, skupinu a typ musí průkaz obsahovat údaje o praktickém zácviku s uvedením jména a podpisu osoby, která přezkoušení provedla
 • záznamy o zdravotní způsobilosti obsluhy plošiny
 • záznamy o opakovaných školeních

Opakované školení obsluhy pracovní plošiny - platnost průkazu k obsluze pracovních plošin:
Četnost opakovacích školení obsluhovatelů pracovních plošin nebo závěsných lávek musí být uvedena v "Systému bezpečné práce". Školení obsluhy pojízdných pracovních plošin se podle ČSN ISO 18878 (2016) provádí minimálně každých 12 měsíců nebo do 13 měsíců od minulého prověřování.
Četnost periodických lékařských prohlídek obsluhy pracovní plošiny:
Lhůty opakovaných lékařských prohlídek obsluhovatelů pracovních plošin jsou uvedeny v §11., odst.3. Vyhlášky 79/2013 Sb. a to:
  • u pracovníků do 50. let - 1x za 4 roky
  • u pracovníků nad 50. let - 1x za 2 roky.
Oprávnění k obsluze pracovní plošiny:
K práci na pracovní plošině je potřeba, aby obsluhovatel pracovní plošiny, kromě osvědčení k obsluze (průkazu obsluhy), vlastnil navíc písemné oprávnění k obsluze pracovní plošiny, které mu vystaví zaměstnavatel před zahájením práce.

Oprávnění k obsluze pracovní plošiny musí splňovat požadavky ČSN ISO 18878, příloha "E" tj. minimálně:
 • jméno a příjmení zaměstnavatele nebo jeho zástupce a jméno společnosti
 • potvrzení o tom, že obsluha plošiny vlastní předepsané osvědčení (průkaz k obsluze plošiny) s uvedením data vystavení a že byla ověřena zdravotní způsobilost k ovládání pracovní plošiny s uvedením jména a příjmení
 • oprávnění (jména a příjmení) obsluhy plošiny k obsluze plošin s uvedením skupin a typů plošin, a že obsluha byla informována o nebezpečných specifických pro společnost anebo provádění práce.
 • datum a podpis osoby a razítko společnosti, která osvědčení vystavila.
Potřebujete provést školení obsluhy montážních pracovních plošin?
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky