technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Kompetentní osoba

  pracovníci údržby
   • jsou zodpovědní za údržbu jeřábu a za jeho bezpečný a spolehlivý provoz, tj. jsou zodpovědní za provádění běžných inspekcí jeřábu v termínech určených výrobcem jeřábu nebo provozovatelem a v souladu s návodem k používání vypracovaným výrobcem při dodržení "Systému bezpečné práce"

   odborný technik
   • provádí periodické inspekce jeřábů ve lhůtách min. 1x ročně. Alternativně tyto činnosti provádí revizní technik zdvihacích zařízení, který namísto periodických inspekcí provádí revize jeřábu

   jeřábový technik
   • provádí důkladné periodické a mimořádné inspekce jeřábů. Jeřábový technik není v české legislativě zaveden. Alternativně tyto činnosti provádí revizní technik zdvihacích zařízení, který namísto důkladných inspekcí provádí revizní zkoušky v předepsaných lhůtách a dále mimořádné inspekce po mimořádných událostech

   technik znalec
   • provádí velké inspekce. Kvalifikace technika znalce není v české legislativě zavedena a národní přílohou NA normy ČSN ISO 9927-1 není uvedena alternativa

   revizní technik zdvihacích zařízení
   • ověřuje bezpečnost každého nového, generální opravou renovovaného nebo rekonstruovaného zařízení před jeho uvedením do provozu ověřovací zkouškou
   • ověřuje revizemi a revizními zkouškami další provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Tyto revize a revizní zkoušky jsou prováděny v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami, popřípadě technickými podmínkami výrobní organizace.

   je osoba, která má dostatečné praktické zkušenosti a teoretické znalosti v oblasti jeřábů a mechanizmů používaných pro manipulaci s břemeny.

   Kompetentní osoby v oblasti jeřábů

   kompetentní osoby v oblasti jeřábů ve vztahu k provádění inspekcí jsou uvedeny v tab. D1 ČSN ISO 9927-1 (viz níže). Ty však neodpovídají platné české legislativě v názvech kompetentních osob i prováděných inspekcí. Proto je v národní příloze NA normy uvedena interpretace na české podmínky.
   Další kompetentní osoby jsou uvedeny v ČSN ISO 12480-1. Patří se zejména:

   organizace uživatele; uživatel
   • kompetentní organizace nebo osoba, která přímo řídí manipulaci s břemeny

   pověřená osoba
   • konkrétní kompetentní osoba, která odpovídá za provoz jeřábu a jedná jménem organizace požadující manipulaci s břemeny (zaměstnavatele)
   • je osoba, která ovládá jeřáb při manipulaci s břemeny nebo při montáži jeřábu
   • provádí denní inspekci jeřábu před zahájením provozu, výsledek zapíše do Deníku jeřábu a pověřené osobě nahlásí případné zjištěné závady

   vazač
   • je odpovědný za uvázání a odvázání břemen a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace
   • je zodpovědný za předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem

   montér jeřábu
   • je zodpovědný za montáž jeřábu v souladu s návodem k používání vypracovaným výrobcem

   Návrat na obsah