Inspekce jeřábů - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Inspekce jeřábů
Provádíme inspekce jeřábů a dalších zdvihacích zařízení. O každé provedené inspekci vystavíme předepsaný doklad v souladu s platnou legislativou a sestavíme plán následných kontrolních úkonů, který předáme zákazníkovi. Pro své zákazníky vedeme evidenci všech sledovaných zdvihacích zařízení se základními technickými daty, četnosti jednotlivých kontrolních úkonů a plánů následných inspekcí apod. včetně jejich historie. Vždy s časovým předstihem kontaktujeme zákazníka a dohodneme spolu provedení následných kontrolních činností.
Druhy inspekcí jeřábů
Inspekce jeřábů musí být prováděny v intervalech tak, aby mohl být jeřáb udržován v bezpečném a vyhovujícím stavu. Inspekce se provádějí podle ČSN ISO 9927 a návodů.
Všechny závady ovlivňující bezpečnost musí být odstraněny před uvedením jeřábu do provozu.
Inspekce jeřábů se provádějí ve lhůtách podle níže uvedené tabulky. Inspekce jeřábů provádějí kompetentní osoby.

Denní inspekce jeřábů se provádí před prvním použitím jeřábu na začátku každé pracovní směny. Denní inspekce provádí jeřábník.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby.

Běžná inspekce jeřábů se provádí ve lhůtách minimálně 1 x za 3 měsíce. Běžné inspekce provádí pracovníci údržby.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby.
Po ukončení inspekce musí být vystaven písemná zpráva.

Periodická inspekce jeřábů se provádí v intervalech, které nesmí překročit lhůtu 12 měsíců. Na základě četnosti a obtížnosti provozu a pracovního prostředí je možné lhůty provádění periodických inspekcí zkrátit. Periodické inspekce jeřábů provádí odborný technik nebo revizní technik. Pro provádění periodických inspekcí musí být vypracován pracovní postup.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby.
Po ukončení inspekce musí být vypracována písemná Zpráva o periodické inspekci jeřábu, ta musí být uložena v Deníku jeřábu nebo v knize záznamů. Zpráva musí obsahovat vyhodnocení přiměřené možnosti využití požadavků aktuálních vydání aplikovatelných norem.

Důkladná periodická inspekce jeřábů se provádí alternativně místo velké inspekce. Po prvních pěti letech provozování a pak každých 5 roků musí důkladné periodické inspekce obsahovat kontrolu všech kritických komponentů a kde je to vhodné i provedení zkoušek. Návody výrobce nebo provozovatele jeřábu mohou podrobně popisovat požadavky na důkladné periodické inspekce.
Tato inspekce je volitelná v návaznosti na ČSN ISO 9927-1 čl.5.7.

Mimořádná inspekce jeřábů musí být provedena po následujících událostech:
1) mimořádných událostech, které by mohly vést k poškození jeřábu, jako:
 • mimořádné povětrnostní podmínky, které jsou mimo projektované parametry jeřábu,
 • zemětřesení nebo seismické poruchy,
 • kolize s jinými konstrukcemi,
 • přetížení nad hodnoty řízené omezovacími zařízeními, jimiž je jeřáb vybaven,
 • požár,
 • selhání bezpečnostních zařízení.

2) po opravách poškozených komponentů nebo změnách:
 • jmenovité nosnosti,
 • nosných mechanických nebo konstrukčních komponentů,
 • zdvihacího mechanizmu,
 • řídící jednotky nebo systému,
 • poháněcího zařízení,
 • neodnímatelných a odnímatelných prostředků pro uchopení břemen,
 • nosné, základové nebo podpěrné konstrukce.
Mimořádné inspekce musí být prováděny příslušnou kompetentní osobou, aby bylo zajištěno, že se nevyskytnou odchylky nebezpečné pro provoz jeřábu. První inspekce po mimořádné události nebo nehodě může být dokončena odborným technikem.

Velká inspekce jeřábů se provádí, když nebyl prováděn režim důkladné periodické inspekce, nebo mají být jeřáby znovu uvedeny do provozu, nebo jsou dovezeny a nemají předcházející průběžné provozní a údržbářské záznamy. Velká inspekce musí zahrnovat zvláštní posouzení jeřábu podle ČSN ISO 12482-1.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby, které nepodléhají režimu důkladné periodické inspekce podle čl.5.6.1. ČSN ISO 9927-1. Místo velké inspekce se může alternativně provádět důkladná periodická inspekce.
Po dokončení velké inspekce musí být vystavena písemná zpráva.
Výsledky inspekce musí posoudit technik znalec.
Četnost provádění inspekcí jeřábů
Druh inspekceČetnost prováděníProvádí
Denní inspekcedenně před zahájením provozuJeřábník
Běžná inspekcenejdéle 1 x za 3 měsícePracovník údržby
Periodická inspekceminimálně 1 x ročněOdborný technik nebo
revizní technik
Důkladná periodická inspekcenejdéle 1x za 5 letJeřábový technik nebo
revizní technik
Mimořádná inspekcepři mimořádných událostechJeřábový technik
Velká inspekce
Technik znalec
ČSN ISO 9927-1
Inspekce jeřábů
ČSN ISO 9927-3
Věžové jeřáby-inspekce
ČSN ISO 12482-1
Zvláštní posouzení jeřábu
ČSN ISO 12480-1
Kvalifikace pracovníků údržby jeřábů
Karta jeřábu
Technická data o jeřábu
Protokol o důkladné inspekci jeřábu
Záznam o důkladné inspekci jeřábu
Plán inspekcí jeřábů
Plánování kontrolních úkonů nad technickýcm stavem zddvihacích zařřízení
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky