Inspekce a revize jeřábů a pracovních plošin - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vítejte na našich stránkách
Naší hlavní činností je provádění předepsaných kontrol technického stavu a provozu zdvihacích zařízení a školení obsluhy zdvihacích zařízení, dále pravidelné kontroly technického stavu vázacích prostředků.

Revizní činnost nad technickým stavem a provozem zdvihacích zařízení
Mezi kontrolní činnosti patří zejména revize, revizní zkoušky zdvihacích zařízení, inspekce jeřábů a kontroly nad provozem a technickým stavem vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení jako např.:

  a revize a prohlídky vázacích a závěsných prostředků

Školení osob v oblasti zdvihacích zařízení


Výtah z některých zákonů
§101
(2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená  zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je  nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích  zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která  zastávají.

§103
(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o  právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro  výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k  rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na  kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich  dodržování.


Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení,  dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje,  technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být
  • vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
  • vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům  a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních  podmínek,
  • pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.


(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je  prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo  není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly  zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.
(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném  místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní  předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah  a četnost následných kontrol jinak.
(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.


§ 1  Základní ustanovení
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje technické požadavky na
  • strojní zařízení,
  • vyměnitelná přídavná zařízení,
  • bezpečnostní součásti,
  • příslušenství pro zdvihání,
  • řetězy, lana a popruhy,
  • odnímatelná mechanická převodová zařízení,
  • neúplná strojní zařízení.

Revizní zkoušky jeřábů
Revizní zkoušky jeřábů
Revizní zkoušky automobilových zvedáků
Revize vysokozdvižných montážních pracovních plošin
Prohlídky závěsných proostředků
Školení obsluh pracovních plošin
Více v lexikonu
Lexikon
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky